درد

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛

از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !

امـا …. حقیقـت اینه که :

از دست دادن ِ خــودمـون ،

و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم !

و چقدر ارزش داریم ….

گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره!!

/ 0 نظر / 24 بازدید