روزگار تلخ

رویای افتاب

 

 

شبهایم  .  روزهایم  .  درد میکند

حتی دردهایم هم درد میکند . . . 

 

ایــن روزها از جـــنس دردم . . .

 

عـــلاجی نیست . .. بــاکی نیست . . .

 

پر دردی هم عــالمی دارد . . .

 

” درد ” خودش درد ندارد . . .

 

این بـــی هــــمدم بودن است که درد را به رخ آدم میکشد . . .

 

ســرم درد میکند از این هــمه ســـردرگمی . . .

 

از این هـــمه سرگرمی های پـــوچ . . .

 

چشــمانم سوز دارد . . . نــــه سوز سرما ! نه !

 

بلکه چـــشمانم میسوزد از این هــــمه آلـــودگی فکر و ذهن . . .

 

کــاش دنیـــا هم مکثی میـــکرد . . . کــاش دنیـــا هم سرعت گیر داشت . . .

 

کــاش توقف میکرد انـــدکی در برابر غـــم هایم . . .

 

هه انگار عـــادت کرده ام به غصه خوردن . . .

 

از تمام شیـــرینی های دنـــیا , این غـــصه ی تـــلخ بود که نصیب مــــن شد . . .

 

از بچگی “تلخی” را دوست داشتم . .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید